Header Ads

VISI MISI DAN TUJUAN SD ISLAM INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM 02 BATAMVISI MISI DAN TUJUAN
SD ISLAM INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM 02 BATAM

Merupakan Sekolah Dasar Swasta yang masuk didalam Yayasan Hidayatullah, memiliki ciri siswa yang mengembangkan ketauhidan, dan menghasilkan karakter yang integral. Dengan berbasis sekolah islamic fullday school. memiliki visi, misi, dan tujuan yaitu :

VISI
Mewujudkan lembaga pendidikan islam yang bermutu tinggi dan unggul, sehingga melahirkan manusia sumberdaya manusia yang siap merangkul amanah Allah, SWT dan Khalifah Fill Ardhi

MISI
Menyelenggarakan pendidikan islam secara integral meliputi aspek ruhiyah, aqliyah dan jasmiyah sehingga dapat :

A. Menghantarkan generasi ummat islam yang beriman, berilmu dan beramal sholeh. 
B. Menghantarkan generasi ummat islam yang menjadikan seluruh hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.
C. Menghantarkan generasi ummat islam yang taat dalam membangun peradaban islam.
D. Menghantarkan generasi ummat islam yang mampu membangun masa depannya dengan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang mumpuni di semua sektor kehidupan.
E. Memberikan arahan, untuk memenuhi kebutuhan anak didik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya.
F. Melanjutkan, menumbuh kembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi ummat manusia khususnya ummat islam, untuk membangun peradaban islam di muka bumi.

TUJUAN
A. Membentuk siswa menjadi insan kamil dengan profil :
B. Memiliki iman yang kokoh
C. Memiliki kekuatan spiritual yang baik
D. Memiliki kesiapan sebagai sosok leader dan manager
E. Memiliki ketaatan yang tinggi dalam
F. Membangun peradaban islam menjadi sosok yang berakhlakul karimah
Diberdayakan oleh Blogger.
" Selamat Datang di Website Sekolah Integral Hidayatullah Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia "